Obsah projektu

Podrobný obsah projektu katalógového domu

Domov / Obsah projektu

Čo obsahuje katalógový projekt?

Projektová dokumentácia je vytlačená v 5 kópiách a uložená v kvalitných prešpánových obálkach, pretože kladieme dôraz nielen na kvalitu projektu, ale aj na jeho prezentáciu a archiváciu. Prvé tri kópie slúžia na vybavenie stavebného povolenia (dve odovzdáte na stavebnom úrade, tretiu pre elektrárne, vodárne,..), štvrtá slúži ako podklad na realizáciu stavby a piata je archívna pre klienta.

Kompletný projekt rozdeľujeme do 5 hlavných častí označených nasledovne:

 1. Sprievodná správa
 2. Súhrnná technická správa
 3. Katastrálna mapa
 4. Koordinačná situácia
 5. Dokumentácia a stavebné výkresy

Pre zaujímavosť uvádzame, že náš štandardný katalógový projekt je vytlačený v rozsahu, ktorý sa rovná približne 700 papierom formátu A4. Toto zodpovedá odporúčanému podrobnému obsahu a rozsahu realizačného projektu. Samozrejme, rozsah priamo nevypovedá o kvalite projektu, ale je predpoklad, že v takomto rozsahu je vypracovaný mimoriadne detailne. O kvalite a odporúčaniach pri výbere projektu sa dozviete na blogu.

Katalógové projekty môžeme podľa predávaného obsahu rozdeliť na dve hlavné časti (štruktúra projektu):

 1. projekt domu (E)
 2. osadenie na pozemok a prípojenie na inžinierske siete (A, B, C, D)

Podrobné informácie o projekte

Keď už vieme ako sa projekt delí, povieme si základné informácie o jeho jednotlivých častiach:

A. Sprievodná správa

Popisuje základné údaje o stavbe, investorovi a projektantoch. Ďalej uvádza členenie projektu, vecné a časové väzby, spôsobe prevádzky a predpokladaný priebeh a cenu realizácie.

B. Súhrnná technická správa

Podrobne rekapituluje všetky dôležité informácie z každej časti projektu do jednej prehľadnej správy. Okrem charakteristiky územia a urbanistického, architektonického, výtvarného a stavebno-technického riešenia stavby obsahuje aj odpadové hospodárstvo, bilancie potrieb vody, prietokov splaškovej vody a výkonnostné odbery.

C. Katastrálna mapa

Jedná sa o jednoduché zakreslenie a okótovanie obrysu domu do katastrálnej mapy v mierke 1:500 alebo podľa potreby.

D. Koordinačná situácia

Obsahuje všetky náležitosti ako zakreslenie polohy domu na pozemku, napojenie na komunikáciu a inžinierske siete - prípojka elektroinštalácie, prípojka vody, kanalizácie a plynu, spevnené plochy, oplotenie a odpady. Súčasťou sú aj podrobnejšie riešené časti osadenia jednotlivých profesií.

E. Dokumentácia a stavebné výkresy

Samotná projektová dokumentácia potrebná na realizáciu a nacenenie stavby, teda je potrebné, aby boli časti projektu vypracované a vytlačené v podrobnej mierke.

 • 1) Architektúra:

  Rozsah: Stavebné povolenie - realizačný
  Obsah: Technická správa, výkresy – základy, pôdorysy, krov, strecha, zvislé rezy, pohľady, detaily (v mierke 1:10), výpisy okien, dverí, podláh, strešných vrstiev, skladby stien, klampiarskych a zámočníckych výrobkov, strešnej krytiny, murovacieho materiálu.

 • 2) Požiarna ochrana:

  Rozsah: Stavebné povolenie
  Obsah: Technická správa a výkresy, pre každé podlažie jeden.

 • 3) Statika:

  Rozsah: Stavebné povolenie - realizačný
  Obsah: Technická správa, výkresy tvarov a výstuže základov, stropných dosiek, vencov, prekladov a schodísk, výkres krovu, výpis výstuže a prvkov.

 • 4) Ústredné vykurovanie:

  Rozsah: Stavebné povolenie - realizačný
  Obsah: Technická správa, výkresy vykurovacích okruhov a telies, schéma zapojenia zdroja tepla,

 • 5) Zdravotechnika:

  Rozsah: Stavebné povolenie - realizačný
  Obsah: Technická správa, výkresy vnútorného vodovodu a domovej kanalizácie.

 • 6) Domový plynovod:

  Rozsah: Stavebné povolenie - realizačný
  Obsah: Technická správa, výkresy domového plynovodu.

 • 7) Rekuperácia:

  Rozsah: Stavebné povolenie
  Obsah: Pôdorysy a rezy

 • 8) Klimatizácia:

  Rozsah: Stavebné povolenie
  Obsah: Pôdorysy a rezy

 • 9) Centrálny vysávač:

  Rozsah: Stavebné povolenie
  Obsah: Pôdorysy a rezy

 • 10) Elektroinštalácia:

  Rozsah: Stavebné povolenie - realizačný
  Obsah: Technická správa, výkresy základov, vnútornej elektroinštalácie, bleskozvodu, schéma rozvádzača, prehľadová schéma zapojenia.