Cenník

Podrobné informácie o cenách

Domov / Cenník

Individuálny projekt na mieru

Pre nacenenie individuálneho projektu zadajte základné údaje. Cena sa dá upraviť na základe podrobnejších požiadaviek a konzultácie.

Zastavanú plochu vypočítame ako súčin koeficientu zastavanosti pozemku (KZP), ktorého hodnota sa pohybuje okolo 25%, a plochy pozemku (KZP x plocha pozemku). Príklad : pozemok má 600m² a koeficient zastavanosti je 25%. Potom je maximalna zastavaná plocha 150m².
%
štúdia

0

Prejdeme si spolu Vaše požiadavky a podklady potrebné pre návrh. Kvalitná diskusia je základom dobrého projektu. V cene štúdie sú zahrnuté:
 • výkresová časť - osadenie na pozemku, pôdorysy, pohľady, rezy
 • konzultácie
 • vizualizácie exteriéru a slnečná štúdia (animácia)
 • obhliadka, ktorá je v cene projektu do 60km od Bratislavy
Od Vás budeme potrebovať:
 • územnoplánovaciu informáciu k danému pozemku
 • polohopisné a výškopisné zameranie pozemku a inžinierskych sietí
Doba vypracovania: 10-30 pracovných dní
projekt

0

V cene sú zahrnuté:
 • projektová dokumentácia vypracovaná v mierke M 1:50
 • výkaz výmer a krycí list rozpočtu

Zmeny po schválení štúdie nie sú možné bez navýšenia ceny projektu.

Doba vypracovania: 40 pracovných dní
kompletný balík

0

Ak si u nás objednáte štúdiu aj projekt, máme pre Vás pripravené:
 • zvýhodnenú cenu
 • prvýkrát platíte až po schválení štúdie. (Ak si objednáte iba štúdiu, platí sa záloha vopred)
Doba vypracovania: 40 pracovných dní od schválenia štúdie.

Interiér na mieru

Vypočítajte si cenu návrhu interiéru na mieru. Cena sa dá upraviť na základe podrobnejších požiadaviek a konzultácie.

Zadajte úžitkovú plochu miestností, ktoré majú byť predmetom návrhu. Do 40m² je cena za m² dvojnásobná.
štúdia

0

Zahŕňa vizualizácie z interiéru a dispozičné riešenie.
štúdia pro

0

Obsahuje dispozičné riešenie priestoru, profesionálne vizualizácie a panoramatické zábery z riešených miestností.
projekt interiéru

0

Je projektová dokumentácia vypracovaná tak, aby bolo možné návrh zrealizovať a vypracovať cenovú ponuku.
realizácia aphaus

Pokiaľ sa rozhodnete realizovať interiér s nami, projekt interiéru vypracujeme bezplatne. V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať.
OSADENIE KATALÓGOVÉHO PROJEKTU NA POZEMOK

600€

Pre udelenie stavebného povolenia je potrebné vypracovať ku katalógovému domu osadenie na pozemok a pripojenie na inžinierske siete. Toto vieme vypracovať na základe Vami dodaných podkladov v elektronickej forme ako sú:
 • územnoplánovacia informácia k predmetnému pozemku,
 • zameranie pozemku geodetom,
 • polohu a dimenzie inžinierskych sietí
 • kópiu katastrálnej mapy,
 • aktuálnu fotodokumentáciu z pozemku
Ak kupujete nový stavebný pozemok, všetky tieto podklady má predávajúci k dizpozícii. Pokiaľ od Vás dostaneme všetky uvedené podklady obhliadka pozemku nie je nutná. V cene nie je zahrnuté riešenie osadenia v náročných podmienkach ako napríklad svahovitosť terénu, prípadne nie sú dovedené prípojky na pozemok.
OBHLIADKA POZEMKU

0,5€/km

Je nutná v prípade, že nemáme k dizpozícii požadované podklady pre osadenie objektu a pripojenie na inžinierske siete. Pripadne si to môžu vyžadovať iné okolnosti v rámci riešenia projektu. Obhliadka pozemku v okruhu 60km od Bratislavy je v cene individuálneho projektu.
NÁVRH SPEVNENÝCH PLÔCH A OPLOTENIA

1€/m²

V prípade, že potrebujete vyriešiť návrh terás, spevnených plôch a oplotenia potom je táto služba určená priamo pre Vás. Zahŕňa vizualizácie a výkresy pozemku s riešenými plochami a oplotením.
VIZUALIZÁCIE

od 100€

Ponúkame služby vo forme vizualizácii ako pre koncových užívateľov tak pre developerov.
GEODETICKÉ SLUŽBY

od 80€

Komplexné geodetické služby naši partneri poskytujú po celom území Slovenska.
 • Geometrický plán: 170 - 200€
  Je zameranie skutočne zrealizovanej stavby pre zápis do katastra.
 • Vytyčovanie: 80 - 150€
  je potrebné pred začatím realizácie prípadne počas realizácie domu.
 • Polohopis a výškopis: 100 - 200€
  ako sme spomínali vyššie, slúžia ako podklad pre projekciu.
Ceny ovplyvňujú faktory ako kvalita mapových podkladov v danej lokalite, náročnosť a rozsah prác. Uvedené ceny za služby sa pri rodinných domoch zvyčajne pohybuju v uvedených rozmedziach.
INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM

od 800€

Cena podrobného inžinierskogeologického prieskumu základových pomerov pre rodinný dom sa orientačne pohybuje v rozsahu od 800 do 2000 €. Cena prieskumu sa odvíja:
 • od zložitosti geologických pomerov (jednoduché alebo zložité),
 • existencie archívnej správy staršieho inžinierskogeologického prieskumu na alebo v blízkosti predmetného pozemku,
 • dostupnosti a členitosti pozemku (existencia prístupovej cesty alebo nutnosť prístupovú cestu pre vrtnú súpravu vybudovať),
 • počtu a hĺbok prieskumných vrtov alebo kopaných sond (návrh hĺbok a počtu vrtov alebo sond sa určuje podľa projektu RD, zložitosti geologických pomerov a členitosti povrchu pozemku),
 • potreby paženia vrtov (záleží na hĺbke hladiny podzemnej vody a type zeminy podložia),
 • počtu a druhu poľných skúšok (záleží na požiadavkách projektanta a zložitosti geologických pomerov),
 • počtu a druhu odobraných vzoriek zemín a podzemných vôd a laboratórnych skúšok na nich realizovaných (záleží na zložitosti geologických pomerov).
Geotechnicky prieskum musi poskytnut dostatocne udaje o horninovom prostredi a rezime podzemnej vody na stavenisku a v jeho okoli na spolahlive urcenie charakteristickych hodnot geotechnických parametrov, ktore sa pouziju vo vypoctoch pri navrhovani geotechnickej konstrukcie. Okrem toho ma ziskat a zhromazdit dalsie relevantne informacie o stavenisku.
ZNALECKÉ POSUDKY

Vypracovanie znaleckých posudkov v odboroch:
 • Stavebníctvo - Odhad hodnoty nehnuteľností (ohodnocovanie nehnuteľností)
 • Stavebníctvo - Pozemné stavby (posudzovanie kvality a porúch stavieb)
 • Ekonomika a riadenie podnikov - Oceňovanie a hodnotenie podnikov (ohodnocovanie podnikov a ich častí)
Ohodnotenie nehnuteľností (byt, nebytový priestor, rodinný dom, budova, pozemok a i.) sa vykonáva najmä na účely zriadenia záložného práva pri poskytovaní hypotekárneho úveru, prevodov (kúpa/predaj) nehnuteľností, dobrovoľných dražieb, exekúcií, dedičských konaní, a i. Vypracúvame aj znalecké posudky za účelom posúdenia kvality a porúch stavieb (reklamačné konanie), taktiež za účelom zápisu rozostavaných stavieb do katastra nehnuteľností, a k stanoveniu spoluvlastníckych podielov pre bytové aj nebytové budovy (byty aj nebytové priestory).
ENERGETICKÝ CERTIFIKÁT

200€

Je osvedčením o vykonanej energetickej certifikácií podľa legislatívnych požiadaviek ku kolaudácii stavby, ktorou sa budova zatrieďuje do príslušnej energetickej triedy.
AUTORSKÝ DOZOR

50€/hod

Poplatok sa vzťahuje na stavby a interiéry, ktoré nie sú realizované nami overeními stavebnými firmami. Prípadne, ak je interiér realizovaný na základe štúdie (nie projektu) a je potrebné konzultovať detaily počas realizácie.
Cestovné náklady sú 0,5€/km.
STAVEBNÝ DOZOR

50€/hod

Poplatok sa vzťahuje na stavby a interiéry, ktoré nie sú realizované nami overenemí stavebnými firmami.
Cestovné náklady sú 0,5€/km.

Ak máte presnú predstavu o Vašom bývaní prípadne sa jedná o verejnú budovu vyplnte formular. dikeska