Obchodné podmienky

Iba na spoločnej dôvere môžeme stavať...

Domov / Obchodné podmienky

Podmienky objednania typového projektu

Projekt rodinného domu je možné objednať osobne prípadne na našom webe (www.aphaus.sk). Objednávka nadobúda platnosť po prijatí zálohy. Výška zálohy je 300€ a je rovnaká pre všetky rodinné domy. V prípade objednania doplnkových služieb ako osadenie projektu na pozemok prípadne zapracovanie zmien v projektovej dokumentácii sa výška zálohy po dohode môže navýšiť.

Po vyplnení a zaslaní objednávky Vás budeme obratom kontaktovať. Ohľadom kontroly zadaných údajov, kedže tieto sa budú nachádzať na každom výkrese a v každej správe v projektovej dokumentácii. Taktiež Vám upresníme termín dodania projektu a pošleme údaje pre úhradu zálohy.

Pri objednávke poštovou poukážkou je potrebné zaslať vyplnenú a podpísanú objednávku spolu s dokladom o zaplatení zálohy.

Podmienky použitia projektovej dokumentácie

Objednaná projektová dokumentácia je viazaná výlučne ku konkrétnej parcele, ktorú je nutné uviesť v objednávke. Nie je možné ju realizovať, bez konzultácie s autorom, na inom mieste ako je uvedené v objednávke.

Projektová dokumentácia je majetkom autora, nesmie byť použitá pre výstavbu, publikovaná, reprodukovaná, upravená alebo napodobňovaná bez súhlasu autora podľa autorského zákona č.618/2017 z.z.. autor má výhradné právo udeľovať súhlas na každé použitie diela, na ochranu pred zásahom do diela, na autorskú korektúru diela, dozor autora nad zhotovením a iné práva podľa autorského zákona. každá osoba, narábajúca s týmto dokumentom, je povinná naštudovať si jeho obsah a v prípade nejasností musí tieto zistenia neodkladne oznámiť autorovi a v ďaľšom postupe sa riadiť jeho pokynmi. v prípade, že tak neurobí, berie plnú zodpovednosť za škody spôsobené neporozumením, alebo zlým výkladom obsahu dokumentu.

Podmienky zrušenia objednávky

Zrušiť objednávku je možné do 36 hodín od potvrdenia platnosti objednávky. Ak bude objednávka zrušená po 36 hodinách, záloha 300€ prepadne, ako náklady na tlač predmetného projektu.

Objednávku je možné zrušiť:

emailom: objednavka@aphaus.sk
telefonicky: 0948 274 287
osobne na adrese: Aphaus, Dom odborov
Citrínová 4
2. poschodie
821 06 Bratislava

Podmienky prevzatia projektovej dokumentácie

Projektovú dokumentáciu je možné prevziať po uhradení celkovej sumy na účet, prípadne na vyššie uvedenej adrese v hotovosti.

Súčaťou projektu je preberací protokol, ktorý je v prípade doručenia projektu poštou objednávateľ povinný, do 15 dní od prevzatia zásielky, podpísaný poslať na uvedenú adresu spoločnosti. V opačnom prípade je objednávka považovaná za vybavenú a preberací protokol za právoplatný.

Pokiaľ projektová dokumentácia nebude prevzatá do 123 dní od vystavenia faktúry, bude objednávka považovaná za zrušenú. V uvedenom prípade uhradená záloha prepadne.

Projektovú dokumentáciu po prevzatí nie je možné vrátiť.