Blog

Radi s Vami zdieľame naše skúsenosti

Domov / Blog / dotácie

Štátny príspevok na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie

2 min   18.03.2019   28.05.2019  
Miroslav Prešinský   Dotácie
dotacia na rodinny dom s takmer nulovou potrebou energie

Štát prichádza s motivačnou dotáciou na rodinné domy s takmer nulovou potrebou energie, ktoré budú štandardom od roku 2021. Schvaľovací proces pozorne sledujeme a budeme článok aktualizovať o nové informácie. Predpokladaná účinnosť pripravovanej zmeny zákona je 1.máj 2019.

Aktualizácia [1.4.2019]: V sobotu 27.3 2019 bol schválený návrh zmeny zákona, na základe ktorého bude možné požiadať o dotáciu. Ako sme sľúbili, sledovali sme celý priebeh. Schválený zákon sa od návrhu v zásade nelíši, teda môžeme podmienky uvažovať ako záväzné.
Zákon nadobúda účinnosť 1. mája 2019. Schválené znenie5 zákona nájdete v linku pod článkom.

Aktualizácia [28.5.2019]: Predpokladaný termín vyhlásenia výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku na rodinný dom s takmer nulovou potrebou energie je v auguste 2019.

Podmienky príspevku na dom

Podľa predloženého vládneho návrhu sú podmienky udelenia dotácie nasledovné:

 • dom a jeho stavebné konštrukcie musia spĺňať minimálne požiadavky na triedu A03
 • musí byť skolaudovaný po 31. decembri 2014,
 • celková podlahová plocha domu je najviac 200 m2,
 • musí sa nachádzať na území Slovenskej republiky,
 • je využívaný výlučne na bývanie,
 • na dom nebola poskytnutá iná dotácia podľa predpisov.1,2

Štátny príspevok vo výške 8 000€ je možné dostať po splnení všetkých uvedených podmienok po kolaudácii rodinného domu. Podmienky a ich splnenie schváli Ministerstvo dopravy a výstavby z verejných registrov, či centrálnej evidencie.

O tom, čo je dom s takmer nulovou potrebou energie a o normových požiadavkách, ktoré sú na konštrukcie a samotný dom kladené, si napíšeme podrobne v samostatnom článku.

Poznámka: Pokiaľ nie je zmena zákona schválená, je potrebné uvažovať podmienky ako informatívne. Skutočnosť, či bude možné dom zatriediť do triedy A0 závisí od viacerých faktorov. Preto je nutné túto problematiku konzultovať s autorizovaným odborníkom.

Použitá literatúra:

 1. Zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení zákona č. 276/2015 Z. z.
 2. Zákon č. 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 3. Vyhláška 364/2012 Z. z. Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 4. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 555/2005
 5. Schválené znenie zákona NRSR